<<<---- назад

Овера докумената за употребу у републици Србији

 

Служба за пријем и оверу у оквиру  писарнице Основног суда у Бору,  врши оверу потписа, преписа, рукописа и уговора  односно докумената, за територију општине Бор.

 Приликом овере уговора потребно је лично присуство свих потписника уговора или уколико то није могуће, потребно је приложити важеће пуномоћје добијено од стране потписника уговора.

 Овера уговора о промету непокретности врши се само за непокретности које се налазе на територији Oпштине Бор

 

Странка је дужна да приликом овере потписа и уговора у Суду, службенику за овере поднесе:

- личну карту или пасош на увид (страна лица искључиво пасош),

- довољан број примерака докумената који се оверавају (уговори  најмање 6 примерака, а остали документи најмање 2 примерка),

- признаницу о уплаћеној такси.

 Уколико странке из здравствених разлога нису у могућности да лично приступе Суду ради овере докумената,  службеници Суда ће извршити оверу докумената на локацији договореној са странком.  Овера на лицу места се унапред  заказује и не наплаћује, осим стварних трошкова превоза.

Овера докумената за употребу у Републици Србији  се врши сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова у приземљу зграде Основног суда у Бору у канцеларији број 6 (пријемна канцеларија)

 Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама- таксеном тарифом (погледати одељак судске таксе)