<<<---- назад

 

Овера докумената за употребу у иностранству

Послове овере преписа докумената односно потписа на документима намењених употреби у иностранству обавља судска управа Основног суда у Бору, стављањем штамбиља „Apostille“ и штамбиља „Ов.И“, који потписује ВФ председника суда Драгана Аничић односно судије Јасмина Исаков, Драгица Стојановић, Бојан Ђорђевић и Јасминка Стефановић.

"Apostille" је потврда (штамбиљ) којом се, сходно Хашкој конвенцији, уместо легализације (оверавања) јавних исправа у међународном правном саобраћају, потврђује веродостојност потписа, својство потписника јавне исправе и истинитост печата или жига којим је исправа снабдевена.

Документ оверен овим штамбиљем подобан је за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције, чији се списак налази у судској управи као и на сајт Министарства правде и државне управе.

Штамбиљ „Ов.И“ користи се за оверу докумената за употребу у земљама које нису потписнице Хашке конвенције.

Странка је дужна да приликом овере потписа на документима  за употребу у иностранству службенику за овере поднесе:

- личну карту или пасош на увид (страна лица искључиво пасош),

- довољан број примерака докумената који се оверавају (најмање 2 примерка документа који се оверава),

- признаницу о уплаћеној такси.

Овера докумената намењених употреби у иностранству врши се у судској управи Основног суда у Бору на другом спрату у канцеларији Бр. 17.

Висина таксе за оверу докумената за употребу у иностранству прописана је Законом о судским таксама- таксеном тарифом и износи 2090,00 динара по документу односно потпису.

- Овера потписа родитеља који даје сагласност за одлазак малолетног детета са другим родитељем или трећим лицем у иностранство врши се у судској управи канцеларија бр.17. Такса износи 2.090,00 динара