Административни и технички послови  у суду се обављају у судској писарници.

            Радом судске писарнице руководи управитељ судске писарнице 

У оквиру писарнице Основног суда у Бору формирани су: кривични одсек, парнични одсек, ванпарнични одсек и извршни одсек.

Кривични, парнични, ванпарнични одсек и извршни одсек (уписник „И“), налазе се у приземљу зграде - канцеларија бр.7, док се извршни одсек (уписник „Ив“) налази у канцеларији бр.5.  

У оквиру судске писарнице обавља се пријем писмена, административно-технички послови везани за судске предмете, ставља се потврда правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије; води се посебна евиденција о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.), стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања, предузимају се одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе судије, уредно и брзо наплате, као и други послови одређени законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

 У писарници се могу добити следеће информације :

 - подаци о броју предмета за који се странка интересује

 - име судије којем је предмет додељен у рад

 - и информације о кретању предмета

 Странке могу разгледати,  преписивати и фотокопирати списе предмета, а у истражном поступку само уз дозволу истражног судије с обзиром на фазу поступка и могућност угрожавања даљег несметаног вођења поступка.  

 У писарници се обавештења странкама дају на основу података из уписника и списа, а ово обавештење ће се ограничити само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и на друга слична обавештења, уз напомену да обавештење о одређеном предмету може добити само странка у том поступку или њен пуномоћник уз одговарајуће пуномоћје.  

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука или о вероватном исходу спора.  

Странке разгледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором запосленог лица у писарници. Странке могу фотокопирати списе уз присуство овлашћеног службеног лица суда.