Молба за издавање преписа фотокопије

Предлог за покретање оставинског поступка

Предлог за расправљање накнадно пронађене заоставштвине

Предлог за исправку решења

Молба за издавање решења да лице није лишено родтиељског права и др.

Молба за саслушање ради давања наследничке изјаве

Уверење да ни-је покренут бракоразводни спор

Уверење да против лица није покренута истрага

Образац притужбе на рад органа

Захтев за приступ информацијама

Предлог вансудског поравнања